Rapportages

 

Kerncijfers 2016    2015
Baten    
Baten uit eigen fondsenwerving  4.648    6.436
Baten uit algemene subsidies        0           0
Baten uit projectsubsidies  6.804  16.984
Rentebaten     120       196
  11.571   23.617
     
Lasten    
Besteed aan de doelstelling 21.015    7.436
Wervingskosten baten   1.242     3.278
Kosten beheer en administratie      756       706
   23.014   11.420
     
Resultaat -11.442   12.197
     
Besteding aan doelstelling                             91,3%   65,1%*
     
Activa    
Financiële vaste activa  22.221   36.815
Vorderingen en overlopende activa          0           0
   22.221   36.815
     
Passiva    
Stichtingsvermogen **  22.221  33.663
      
Voorzieningen         0     1.250
Kortlopende schulden         0     1.902
    22.221     36.815

*  Het percentage besteed aan doelstelling is laag ultimo 2015 omdat de projecten nog niet van start zijn en het geld dus nog niet besteed is.

**Toelichting op de balans per 31-12-2016: In het vermogen van de Stichting is begrepen een post voor voltooiing van het Project Caracoles ter grootte van € 3.800,==