Beleidsplan 2018 - 2022

De stichting

De Nederlandse stichting Amigos de Potosí wordt in Bolivia (Potosí) ondersteund door lokale vrijwilligers en een coördinator. Samen met de stichting worden door de doelgroepen projecten geïnitieerd, uitgewerkt en gerealiseerd. Men brengt verslag uit aan het stichtingsbestuur in Nederland en uitgaven worden met behulp van facturen verantwoord.

Waar mogelijk en wenselijk, wordt samengewerkt met lokale NGO’s en de (lokale) overheid.

In Nederland wordt de organisatie verzorgd door het onbezoldigde bestuur van de stichting. Het bestuur wordt in haar uitvoerende taken ondersteund door een betrokken groep van vrijwilligers die structureel dan wel projectmatig diensten verlenen op het gebied van fondsenwerving, communicatie, publiciteit, vertalingen etc.

De stichting heeft sinds 1-1-2008 de ANBI-status. Op 1 december 2017 ontvingen we de CBF erkenning, het enige keurmerk voor goede doelen in Nederland. Daar zijn we erg trots op.

Visie; waar gaan we voor.

Stichting Amigos de Potosí wil mijnwerkersgezinnen en hun kinderen in Potosí helpen om hun leefsituatie te verbeteren. Nu is men inkomensafhankelijk van de mijnbouw. De stichting heeft als doelstelling om vooral jongeren in Potosí een alternatief te bieden voor het werken in de mijnen. Dit willen we bewerkstelligen door het stimuleren van kinderen/jongeren tot het volgen van onderwijs; het initiëren van beroepsonderwijs en het projectmatig initiëren van alternatieve werkgelegenheid om in hun levensonderhoud te voorzien. Uiteindelijk moeten de betreffende families en hun kinderen voor hun inkomsten niet alleen meer afhankelijk zijn van de mijnbouw. En kinderarbeid in de mijnen zal zijn uitgebannen.

Missie; waar staan we voor.

Gelijkwaardigheid en uitgaan van de behoeftes van onze doelgroep zijn voor de stichting essentiële uitgangspunten en voorwaarden. Al onze projecten en initiatieven worden hieraan getoetst. Naast het bieden van de mogelijkheid tot het volgen van onderwijs, vinden we het ook belangrijk om vrouwen en meisjes de kans te bieden om hun positie te verbeteren in de Boliviaanse samenleving.

Strategie; hoe willen we onze visie bereiken.

De stichting initieert en ondersteunt kleinschalige, afgebakende projecten in en rondom Potosí. Het doel van deze projecten is om het onderwijs aantrekkelijker en laagdrempeliger te maken, zowel voor ouders, leerkrachten als leerlingen. Het is onze overtuiging dat onderwijs meer kansen biedt aan jongeren op gezonder en beter betaald werk met meer toekomstperspectief. Ook willen we ondernemende mijnwerkersvrouwen en weduwen, de kans bieden om een eigen inkomen te verwerven waardoor ze niet of minder afhankelijk zijn van de mijnbouw.

Oplossingen vanuit de lokale samenleving bieden meer kans op succes. Daarom zijn de projecten rechtstreeks gebaseerd op ideeën en initiatieven van de lokale mensen. De stichting werkt hiertoe nauw samen met de bevolking van Potosí. Met als doel om te komen tot duurzame oplossingen.

Ons uitgangspunt is dat de doelgroep zelf moet bijdragen aan de totstandkoming van projecten, dit omdat het onze overtuiging is dat dit de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel vergroot. We geloven in de kracht van het eigen initiatief. Bij de projecten helpt de doelgroep, waar mogelijk, mee bij de realisering van het project. Dit doet de stichting om geen afhankelijkheid te creëren: eventuele exploitatiekosten moeten door de  doelgroep zelf en/of door de lokale overheid gedragen worden.

De projecten die in het kader van deze doelen worden geïnitieerd en uitgevoerd, zijn gebaseerd op de initiatieven/wensen/ideeën vanuit de lokale doelgroep. Projecten die worden aangedragen vanuit de bevolking moeten voldoen aan de randvoorwaarden en projectrichtlijnen zoals door de stichting opgesteld.

We streven naar duurzame oplossingen en we sluiten zoveel mogelijk aan bij bestaande structuren (bv onderwijs). De stichting maakt daarbij gebruik van lokale kennis, middelen en materialen waardoor de lokale economie gestimuleerd wordt. Ook is dit vanzelfsprekend kostenbesparender dan  materialen uit Nederland naar Bolivia te transporteren.

We zijn aangesloten bij de branche organisatie voor kleine goede doelen: Partin en maken veel gebruik van de kennis en ervaring van organisaties als Wilde Ganzen.

Financiering

De fondsenwerving en financiering van de projecten vindt plaats door het initiëren van fondsenwervende acties, het organiseren van lezingen, het indienen van financiële aanvragen bij institutionele fondsen, met behulp van particuliere en bedrijfsmatige giften, et cetera. Het project vindt eerst doorgang wanneer 50 % van de daarvoor benodigde middelen is zeker gesteld.                                                                        

De kosten van de fondsenwerving worden zo laag mogelijk gehouden en staan in verhouding met de te verwachten opbrengst. De fondsenwervende kosten mogen in principe niet meer bedragen dan 15% van de totale projectkosten. We streven er naar om ook in Potosí/Bolivia fondsen te werven. Van de begunstigden wordt thans al gevraagd een eigen bijdrage te leveren, hetzij in de vorm van arbeid, dan wel diensten of levering van (basis)materialen. Daarnaast streven we naar financiële participatie van lokale overheden.

Kosten

De kosten van de organisatie en het secretariaat beperken zich tot noodzakelijke kosten voor kantoor, vergaderen en reizen in Nederland, cursussen etc. Noodzakelijke reis- en verblijfkosten voor werkreizen naar Bolivia worden aan de projecten toegerekend of betaald uit daarvoor bedoelde giften.

Beloningsbeleid

Bestuurders, medewerkers/vrijwilligers ontvangen geen salaris. De secretaris ontvangt een jaarlijkse vergoeding voor haar werkzaamheden.

Beheer

De verworven geldmiddelen worden aangehouden op de bankrekening van de stichting en tot op het moment van besteding gestald op een rentedragende internetrekening.

Exit strategie en besteding reserves

Indien de stichting haar werkzaamheden beëindigt, zullen eerst alle lopende verplichtingen worden nagekomen. Vervolgens worden eventuele reserves besteed aan de projecten waarvoor deze geworven zijn. Indien er dan nog geld overblijft, zal het bestuur vaststellen aan welke projecten dit wordt besteed. Donateurs worden over deze beslissing geïnformeerd.

Verantwoording

De verantwoording van de besteding van de geworven gelden vindt plaats via onze website. Hierop zijn de actuele inhoudelijke en voortgangsberichten openbaar toegankelijk. Daarnaast is de financiële jaarrekening voor een ieder vrij opvraagbaar en wordt de jaarrekening gecontroleerd door een accountant.

Via nieuwsbrieven, berichten op de website en Facebookpagina van de stichting en een jaarverslag doen we verslag en evalueren we onze plannen en activiteiten in Nederland en Bolivia.

Privacybeleid

Amigos de Potosí gaat zorgvuldig om met de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens, dit is vastgelegd in ons privacy protocol waarmee wij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, 25-5-2018). De volledige tekst van ons privacy protocol vindt u hier: